Słońce Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe
Oddział w Krakowie

Stowarzyszenie Antymobbingowe w Krakowie jako Oddział Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego (powstało we Wrocławiu w 2002 roku) powstało w 2003 roku. Swoją działalnością obejmuje cały kraj, a w szczególności region Małopolski. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy przez przełożonych, współpracowników, a również przez podwładnych czyli pełna pomoc dla prześladowanej osoby. Na naszej stronie znajdziecie Państwo również odpowiedź na pytanie co to jest mobbing oraz jak w praktyce radzić sobie z nim.

  Mobbing w pracy jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Typowe przykłady mobbingu obejmują: nieuzasadnione zwolnienie z pracy, przywłaszczanie sobie owoców cudzej pracy, szantażowanie zwolnieniem, nakładanie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami, niesprawiedliwa krytyka, oskarżenia o niepopełnione błędy. Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko wobec grupy pracowników, co powoduje u osoby prześladowanej poczucie osamotnienia, bezsilności i odrzucenia przez grupę. Uprawianiu mobbingu sprzyja niezrównoważony rynek pracy, istnienie wielkiego bezrobocia. Najczęściej jednak wynika on ze złej woli przełożonych lub współpracowników lub z nieumiejętności kierowania ludźmi. Niekiedy również ma miejsce ze strony innych pracowników.

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:

  • ujawnia zjawisko mobbingu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu wobec kobiet, prowadzi w tym kierunku badania, publikuje ich wyniki i nagłaśnia problem w środkach masowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami;
  • organizuje spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbingowane mają możliwość przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady psychologicznej lub prawnej, pomaga przezwyciężyć skutki mobbingu, uwrażliwia opinię publiczną na problem przemocy w pracy – ujawniając jej przykłady;
  • prowadzi działalność oświatową, uczy, jak radzić sobie ze złym i niesprawiedliwym traktowaniem przez przełożonego lub współpracowników (innymi słowy, jak radzić sobie z mobbingiem), jak właściwie ułożyć sobie relacje w pracy z przełożonym i innymi pracownikami, jak rozwiązywać konflikty w miejscu pracy. Pracodawcom doradza, jak unikać lub rozwiązywać konflikty z pracownikami, uczy asertywności;
  • interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbingowanych, dąży do ustawowego uregulowania walki z mobbingiem w pracy na wzór innych krajów rozwiniętych. 

Pracowniku!

   Jeśli w pracy – przełożeni albo współpracownicy – źle Cię traktują, narzucają Ci za dużo obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami, niesprawiedliwie Cię krytykują, oskarżają o niepopełnione błędy, przywłaszczają sobie efekty Twojej pracy, ustawicznie zarzucają Ci niekompetencję, nieuczciwość, niską wydajność, szantażują zwolnieniem lub bezpodstawnie Cię zwalniają z pracy, to znaczy, że jesteś mobbingowany. Zgłoś się do nas osobiście, telefonicznie, przez pocztę lub wyślij e-mail. Postaramy się Ci pomóc. Nie jesteś sam (a)! Przedstaw swój problem, uzyskasz poradę specjalisty lub innych ludzi, którzy tak jak Ty byli w pracy mobbingowani. 

Pracodawco i Kierowniku!

  Jeśli masz konflikty z pracownikiem, nie potrafisz zrozumieć jego zachowania, nie możesz wyegzekwować należytego wykonania pracy, czujesz nieuzasadnioną niechęć wobec siebie ze strony pracownika lub masz inne wątpliwości związane z kierowaniem ludźmi, to też zgłoś się do nas, opisz swoje problemy, podaj przykłady. Chcemy słuchać i przedstawiać nie tylko racje osób mobbingownych, ale także argumenty i przykłady pracodawców podejrzewanych o stosowanie mobbingu.

   Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę społeczną na rzecz osób mobbingowanych, aby przyłączyli się do nas, zakładając oddziały naszego Stowarzyszenia w swoich miejscowościach. Udzielimy wszelkiej pomocy i instrukcji, jak podjąć taką działalność.Spis treści


Copyright © KSA - Oddział Kraków, All rights reserved
Stronę przygotowali: Sandra Nejranowska oraz Marcin Białka