Literatura przedmiotu cz. 2

Strona główna

Caplan G., Środowiskowy system oparcia i zdrowia jednostki, „Nowiny Psychologiczne” 1984, nr 2-3, ss. 92-114. 

Cava R., Sztuka współpracy z trudnymi ludźmi, Wyd. Amber, Warszawa 2002. 

Chappell, D., Di Martino, V., Global Workplace Violence, International Labour Office, Geneva 2001. 

Chełpa S., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, WSiP, Warszawa 1995. 

Chełpa S., Termometr konfliktu, „Personel i Zarządzanie” 2000, nr 2. 

Chełpa S., Witkowski T., Paradoks zgody czyli zarządzanie w sytuacjach konfliktowych i zarządzanie poprzez konflikt, „Personel” 1999, nr 10 (67). 

Cieślak R., Wsparcie społeczne a stres w pracy (rozprawa doktorska), Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2000. 

Cieślak R., Jak zarządzać stresem w pracy?, „Bezpieczeństwo Pracy” 2002, nr 6, ss. 12-15. 

Cooper C. L., Payne R., Stress at work, John Wiley & Sons, Chichester 1978. 

Crull P., Stress effects of sexual harassment on the job: implications for counseling, “American Journal of Orthopsychiatry” 1982, Vol. 52, p. 539. 

Dambach K. E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, GWP. Gdańsk 2003. 

Davenport  N., Schwartz R. D., Elliot G. P., Schwartz R., Schwartz R. D., Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace, Civil Society Publishing, Iowa 1999. 

Davidson M. J., Earnshaw J. (red.), Vulnerable workers. Psychological and legal issues, John Wiley & Sons, Chichester 1978. 

Deutsch M., Toward an understanding of conflict, “International Journal of Group Tensions 1971, Vol. 1, pp. 42-54. 

De Waal F., Peacemaking among primates, Penguin Books,  London 1992. 

Dick U., Keine Angst vor Mobbingfallen, Eichborn 2001. 

Dignity at work - the challenge of workplace bullying, Report of the Task Force on the Prevention of Workplace Bullying, Department of Labour, Trade and Consumer Affairs, Ireland 2001. 

Di Martino V., Hoel H., Cooper C. L., Preventing violence and harassment in the workplace, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2003. 

Doliniak B., Pracownik pod presją. Jak zaradzić zjawisku mobbingu w miejscu pracy, „Personel” 2001, nr 18. 

Dudek B., Waszkowska M., Henke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999. 

Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk 2003. 

Duke R. M., Bambus gegen mobbing, Argo, 2001. 

Dyczkowski M., W sprawie ochrony dóbr osobistych pracownika, „Praca i zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 5. 

Dyduch J., Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1989, nr 1/2, ss. 21-32. 

Edelmann R. J., Konflikty w pracy. GWP, Gdańsk 2002. 

Einarsen, S., The nature and causes of bullying at work, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp.16-28. 

Falandysz L., Wiktymologia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979. 

Fisher R., Ury W., Pattton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996. 

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2000. 

Fontana D., Managing stress, BPS Books (British Psychological Society) and Routledge, London 1989. 

Fontana D., Social skills at work, BPS Books (British Psychological Society) and Routledge, London 1990. 

Forward S., Buck C., Toksyczni rodzice, Jacek Santorski & Co. Agencja Wyd., Warszawa 1989. 

Forward S., Szantaż emocjonalny, GWP, Gdańsk 1999. 

Frączek A., Teoria frustracji [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t.1, PWN, Warszawa 1966. 

Freitag I. J., Kaster P., Fit for mobbing, Tomus Verlag.

Literatura przedmiotu cz. 3