STATUT KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA ANTYMOBBINGOWEGO

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, zwane dalej stowarzyszeniem.

 

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą we Wrocławiu.

 

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 4

Stowarzyszenie może działać poprzez swoje oddziały terenowe.

 

§ 5

Stowarzyszenie zrzesza osoby, które wspólnie pragną pracować w oparciu o zasady zawarte w niniejszym statucie.

 

§ 6

Stowarzyszenie i jego władzę używają pieczęci i oznak określających ich nazwę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spaw może zatrudnić pracowników.

 

§ 9

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Stowarzyszenia

 

§ 10

Główne cele stowarzyszenia to:

 

 1. Nagłaśnianie problemu przemocy w pracy – mobbingu, pokazywanie wszelkich negatywnych skutków tego zjawiska.
 2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości mobbingu rozumianego jako przemoc psychiczna w miejscu pracy.
 3. Niesienie pomocy osobom zagrożonym i poddawanym przemocy psychicznej.
 4. Prowadzenie działalności mediacyjnej oraz poradnictwa prawnego i medycznego.
 5. Pomoc osobom dyskryminowanym w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz współpraca z organizacjami kobiecymi.
 6. Dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych zakazujących tak świadome jak i nieświadome stosowanie przemocy psychicznej w pracy.
 7. Współpraca z instytucjami i osobami w zakresie zbierania wymiany doświadczeń i zbierania informacji.

 

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę  ze specjalistami zainteresowanymi w realizowaniu celów stowarzyszenia,
 2. Organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej.
 3. Tworzenie i organizowanie grup wsparcia i samopomocowych dla ofiar mobbingu.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej.
 5. Prowadzenie działalności pozwalającej na podejmowanie prac badawczych, naukowych.
 6. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi dla potrzeb stowarzyszenia.
 7. Współpraca z mediami i informowanie społeczeństwa o problematyce stowarzyszenia i jego działalności.
 8. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji nagłaśniających przemoc w pracy jak i inne patologiczne zjawiska.
 9. Opracowywanie i wydawanie materiałów na potrzeby stowarzyszenia i osób dotkniętych mobbingiem.
 10. Pozyskiwanie sponsorów popierających działalność stowarzyszenia.
 11. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 12. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi celami stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1.       Członków zwyczajnych.

2.       Członków wspierających.

3.       Członków honorowych.

§ 14

1.       Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

 

     § 15

1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2.       Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

3.       w razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego zebrania jest ostateczne.

 

§ 16

1. Członek zwyczajny  ma prawo:

-          wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,

-          uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

-          zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

-          korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach godnych z jego celami statutowymi,

-          brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach stowarzyszenia z prawem głosu..

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

-          przestrzegania statutu, regulaminów i  uchwał władz stowarzyszenia,

-          regularnego opłacania składek na rzecz stowarzyszenia,

-          czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

-          dbania o mienie stowarzyszenia.

 

§ 17

1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.       Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.

3.       Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 

 

§ 18

1.       Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

2.       Godność członka honorowego stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu stowarzyszenia.

3.       Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego stowarzyszenia.

4.       Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

5.       Członek honorowy może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich na podstawie podjętej uchwały przez Zarząd stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, pop uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem stowarzyszenia.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego uczestnictwa w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenia.
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

1.       Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt.2.

 1. Jeśli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 2. Postanowienie ustępu 2 nie stosuje  się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 22

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków, którzy byli na liście kandydatów do tych władz i uzyskali największą liczbę głosów, pod warunkiem, ze liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:

-          zwyczajne,

-          nadzwyczajne. 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

-          z własnej inicjatywy,

-          na żądanie Komisji Rewizyjnej,

-          na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

6.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.       Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21 pkt.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 58 pkt.1).

8.       W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalenie kierunków i programu działania stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Nadawanie tytułu członka honorowego stowarzyszenia.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalenie planów działalności stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 10. W szczególności w przypadkach zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 11. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 27

Zarząd działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 28

1.       Komisja Rewizyjna jest organem stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji,
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia.
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia ani być z nimi spokrewnieni.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 32

Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

1.       Składki członkowskie.

2.       Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3.       Wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

4.       Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

5.       Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

6.       Inne przewidziane prawem źródła.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

 

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie – w tym Prezes Zarządu.

 

 

Rozdział VI

 

Oddziały Stowarzyszenia

 

§ 34

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, które posiadają osobowość prawną.

 

§ 35

 1. Oddział powołany zostaje przez złożenie wniosku do Zarządu stowarzyszenia przez 15 osób wyrażających wolę jego powołania.
 2. Osoby wyrażające chęć powołania oddziału określają teren działania i siedzibę.

 

§ 36

Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie oddział.
 2. Zarząd oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna oddziału.

 

 

Członkowie oddziału ich prawa i obowiązki

 

§ 37

Członkowie oddziału dzielą się na:

1.       Członków zwyczajnych.

2.       Członków wspierających.

3.       Członków honorowych.

 

§ 38

1.       Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

 

§ 39

1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2.       Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

3.       w razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego zebrania jest ostateczne.

 

§ 40

1. Członek zwyczajny  ma prawo:

-          wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,

-          uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

-          zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

-          korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach godnych z jego celami statutowymi,

-          brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach stowarzyszenia z prawem głosu..

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

-          przestrzegania statutu, regulaminów i  uchwał władz stowarzyszenia,

-          regularnego opłacania składek na rzecz stowarzyszenia,

-          czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

-          dbania o mienie stowarzyszenia.

 

§ 41

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.

3.      Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 

 

§ 42

1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu stowarzyszenia.

3.       Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego stowarzyszenia.

4.       Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

5.       Członek honorowy może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich na podstawie podjętej uchwały przez Zarząd stowarzyszenia.

 

§ 43

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, pop uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem stowarzyszenia.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego uczestnictwa w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenia.
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział VII

 

Władze oddziału Stowarzyszenia

 

§ 44

Władzami oddziału stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków oddziału stowarzyszenia.
 2. Zarząd oddziału stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna oddziału.

 

§ 45

1.       Wybory do władz oddziału stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt.2.

 1. Jeśli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 2. Postanowienie ustępu 2 nie stosuje  się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 46

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków, którzy byli na liście kandydatów do tych władz i uzyskali największą liczbę głosów, pod warunkiem, ze liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

 

Walne Zebranie Członków oddziału

 

§ 47

 1. Walne Zebranie Członków oddziału jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków oddziału może być:

-          zwyczajne,

-          nadzwyczajne -. 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

-          z własnej inicjatywy,

-          na żądanie Komisji Rewizyjnej,

-          na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

6.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.       Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21 pkt.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 58 pkt.1).

8.       W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 48

Do kompetencji Walnego Zebrania oddziału w szczególności należy:

 1. Ustalenie kierunków i programu działania stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Nadawanie tytułu członka honorowego stowarzyszenia.

 

 

Zarząd oddziału Stowarzyszenia

 

§ 49

 1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 

§ 50

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalenie planów działalności stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 10. W szczególności w przypadkach zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 11. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 51

Zarząd działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

 

 

Komisja Rewizyjna oddziału

 

§ 52

1.       Komisja Rewizyjna jest organem stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji,
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 53

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 54

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 55

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia ani być z nimi spokrewnieni.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział VIII

 

Majątek oddziału Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 56

Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

1.       Składki członkowskie.

2.       Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3.       Wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

4.       Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

5.       Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

6.       Inne przewidziane prawem źródła.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

 

§ 57

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie – w tym Prezes Zarządu.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 58

1.       Decyzja w sprawie zmian w statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków.

2.       Podejmując uchwalę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisje Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 IV 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.

 

do góry

 

 

Powrót do poprzedniej strony